یاخالق کل شی
به نام خدای مهربون که منابع و ابزار های فراوان رو برای رشد ما آفرید.
عزیز فرهیخته، دفتر ” بنگار و بنگر ” همراه روزانه شماست تا بنویسید و معجزه آن را ببینید.

*  هر روز قبل از باز کردن دفتر چند تانیه چشمان تون رو ببندین نفس عمیق بکشید و در عمق وجودتون شکرگزار باشید.

* دفتر را با توکل و اراده ای محکم باز کنید

*  وقتی برای اولین بار است که دفتر را باز می کنید در جایی که مشخص شده است تاریخ را ثبت کنید
و سپس قرارداد با خودتون رو با خودکار بنویسید و سپس با صدای رسا برای خودتان بخوانید

.

مطالب مفید بلاگ بنگار و بنگر