یاخالق کل شی


به نام خدای مهربون که منابع و ابزار های فراوان رو برای رشد ما آفرید.
عزیز فرهیخته، دفتر ” بنگار و بنگر ” همراه روزانه شماست تا بنویسید و معجزه آن را ببینید.

  •  هر روز قبل از باز کردن دفتر چند تانیه چشمان تون رو ببندین نفس عمیق بکشید و در عمق وجودتون شکرگزار باشید.
  • دفتر را با توکل و اراده ای محکم باز کنید
  • وقتی برای اولین بار است که دفتر را باز می کنید در جایی که مشخص شده است تاریخ را ثبت کنید
    و سپس قرارداد با خودتون رو با خودکار بنویسید و سپس با صدای رسا برای خودتان بخوانید

مطالب مفید بلاگ بنگار و بنگر